Skip to content
 

افراسیاب 1 (فراسیاب، فرنگرسین)

افراسیاب: فْراسیاب (پهلوی)/ فْرنگْرَسیَن (اوستایی). پسر پَشَنگ و شاه توران. آنکه برادرش اَغریرَث و سیاوش شاهزاده و پهلون ایرانی را بکشت. او بارها با ایرانیان نبرد کرد و در نهایت اسیر شد و به فرمان کیخسرو کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی