Skip to content
 

اشتاد (ارشتات، ارشتی، ارشتاد)

اَشتاد: اَرَشْتات و اَرشتی (اوستایی)/ اَرشْتاد (پهلوی). ایزدبانوی راستی و درستی و ترازودار روز واپسین که در اوستای نو از او با صفت‌های گیتی‌فزا و جهان‌پرور یاد می‌شود. هجدهمین یشت اوستا با نام اشتادیشت متعلق به این ایزدبانو است. نام روز بیست و ششم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی