Skip to content
 

اسفندیار (سپندیار، سپندیاد)

اسفندیار: سِپَندیار/ سِپَندیاد. پسر گشتاسپ و کتایون (دختر قیصر روم). او مدتی نافرمانی پدر را کرد و طلب تاج و تخت نمود و به فرمان پدر زندانی شد. جاماسپ وساطت او را کرد تا گشتاسپ او را ببخشاید.

[hidepost]

اسفندیار پس از گذشتن از «هفت‌خان» به رویین‌دژ تورانیان راه یافت و خواهرانش را که بدانجا اسیر بودند، آزاد کرد. او به دست زرتشت رویین‌تن گردیده بود و هیچ تیری بر بدن او کارگر نبود. او در نبرد با رستم و بر اثر تیر دو شاخی که رستم به چشمانش زد، کشته شد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی