Skip to content
 

استی‌گفیه (اشتی‌گفیه)

اَسْتی‌گَفْیَه: و اَشْتی‌گَفْیَه (اوستایی). یکی از هماوردان گرشاسپ در اوستا. از او در رام‌یشت یاده شده است: «و از او درخواست کرد که ای اَندَروای زَبَردست، مرا این کامیابی فراز ده که من داد برادرم اورْواخْشَیه را بخواهم و هیتاسْپَه را بکُشم و او را با گردونه خویش در کِشَم. همچنین با اَسْتی‌گَفْیه سرور، همچنین با اَئِووگَفْیه بزرگ، همچنین با گَنْدَرِوَه که در آب بسر می‌برد» (بند 28 رام‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی