Skip to content
 

استر و مردخای

‌اِستِر و مُردْخای: بنای آرامگاهی است در شهر همدان که آن مدفن اِستِر زن یهودی خشیارشا یا اردشیر یکم و عمو یا پسرعمویش مُردْخای است. آرامگاه اِستِر و مُردْخای زیارتگاه یهودیان است. ← استر.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی