Skip to content
 

ازگین (اسگین)

اِزَگین: اِسَگین. نام نیایشگاهی در هزاره سوم قبل از میلاد در اَرَتَه/ اَرَتا (به احتمال مطابق با نواحی هلیل‌رود در جنوب جیرفت). نام این نیایشگاه در کتیبه سومری «اِنمِرکار و فرمانروای اَرَته» آمده است. به نظر می‌رسد که اِزَگین به معنای سنگ لاجورد و به تبع آن مفهوم رنگ آبی را می‌رساند. رنگ آبی، از نظر کاسیان رنگ خداوند به شمار می‌رفته است. همچنین ← کاسی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی