Skip to content
 

ارنواز (ارنوک، ارنواچی)

اَرنَواز: اَرِنَوَک (پهلوی)/ اَرِنَواچی (اوستایی). یکی از دو خواهر ( و به قولی دختر) جمشید که ضحاک آنان را به زنی گرفت. فریدون پس از تصرف کاخ ضحاک با اَرنواز و خواهرش شهرناز خلوت کرد و ضحاک را که به اعتراض بدانجا وارد شده بود با گُرزه گاو سر فرو کوفت. ارنواز با همدستی خوابگزاران ترتیبی داده بود تا ضحاک نگران آینده شود. او فریدون را در مبارزه با ضحاک همراهی کرد و در نهایت به زنی او در آمد و ایرج را به دنیا آورد.

[hidepost]

نام ارنواز در آبان‌یشت اوستا نیز آمده است: «و از او درخواست کرد که ای اَرِدْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین! مرا این کامیابی فراز ده که بر اَژی‌دَهاکِ سه پوزه سه کلة شش چشمِ دارنده هزار گونه چابکی و چالاکی چیره آیم؛ به این دیو بسیار نیرومند که آسیب‌رسان مردمان است، به این نیرومندترین دشمن نظام هستی که اهریمن در برابر جهان خاکی آفرید تا جهان پیرو نظام هستی را از گزند آن تباه کند. تا من بتوانم هر دو زنان را از او باز پس گیرم؛ هر دو را شهرناز و اَرنَواز را؛ آنان که شایسته پیوسته داشتن تبار و برازنده نگاهداری خانمان هستند» (بند 34 آبان‌یشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی