Skip to content
 

ارنواز (ارنوک، ارنواچی)

اَرنَواز: اَرِنَوَک (پهلوی)/ اَرِنَواچی (اوستایی). یکی از دو خواهر ( و به قولی دختر) جمشید که ضحاک آنان را به زنی گرفت. فریدون پس از تصرف کاخ ضحاک با اَرنواز و خواهرش شهرناز خلوت کرد و ضحاک را که به اعتراض بدانجا وارد شده بود با گُرزه گاو سر فرو کوفت. ارنواز با همدستی خوابگزاران ترتیبی داده بود تا ضحاک نگران آینده شود. او فریدون را در مبارزه با ضحاک همراهی کرد و در نهایت به زنی او در آمد و ایرج را به دنیا آورد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی