Skip to content
 

ارغاسوان (اریجاسوان)

اَرغاسوان: اَریجاسوان. یکی از جشن‌های خوارزمی که در روز یکم خردادماه (شصت بهار) برگزار می‌شده است. هر دو نام این جشن برگرفته از گزارش ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه است. بی‌گمان هیچیک از هر دو نام یاد شده در نسخه‌های خطی آثارالباقیه درست نیستند و در مرور زمان به دلیل نبود آشنایی کاتبان با نام‌های کهن، شکل درست خود را از دست داده‌اند.

[hidepost]

امروزه حتی تلفظ صحیح این نام‌ها نیز معمولاً امکان‌پذیر نیست. بیرونی معنای آنرا «نزدیک شدن گرما» می‌داند. به روایت او، این جشن در نخستین روز ماه «هروداد» که شکل خوارزمی خرداد است، همزمان با کاشت کنجد برگزار می‌شده است. او این جشن را به دورانی کهن منسوب می‌دارد. امروزه کاشت کنجد، پنبه، کرچک و دیگر دانه‌های روغنی در بسیاری از نواحی ایران و گاه همراه با مراسمی در «شصت بهار» انجام می‌شود.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی