Skip to content
 

ارش (آرنج، ارشن، ارشنیش، ارتنی)

اَرَش: آرنج/ اَرَشَن و اَرَشَنیش (فارسی باستان/ اَرَتْنی (سنسکریت). واحدی برای اندازه‌گیری طول که برابر با طول دست از آرنج تا نوک انگشتان است. اما اَرَشَن در دوره هخامنشی برابر با حدود 110 سانتیمتر است.

[hidepost]

با توجه به اشارت اوستا در زامیادیشت و هوم‌یشت به نظر می‌رسد که اَرَش برای اندازه دیگری بکار می‌رفته که امروزه دانسته نیست: «او که اَژدهای شاخ‌دار را بکشت؛ اژدهایی که اسبان را فرو می‌خورد؛ مردمان را فرو می‌خورد؛ آن زهرآلودِ زرد رنگ را، که زهرِ زردش به بلندی یک اَرَش پاشیده می‌شد.» (بند 11 هوم‌یشت، یسنای نهم).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی