Skip to content
 

ارژنگ (اردنگ، آردهنگ، اردهنگ، ارتنگ، ارجنگ)

اَرژَنگ: اَرذَنگ (مانوی)/ آردْهَنگ (پهلوی پارتی)/ اَرثَنگ (پهلوی)/ اَرتَنگ/ اَرجَنگ/ اَردَنگ/ اَرثَنگ. کتاب مشهور و نگارین مانی که امروزه از بین رفته اما قطعاتی از آن به زبان پهلوی پارتی در میان اوراق پیدا شده در تورفان تا به امروز رسیده است. در متون ادبیات فارسی، نقاشی‌های ارژنگ بهترین نمونه نگارگری دانسته می‌شود. چنانکه ابوالمعالی در بیان‌الادیان آورده است که «مانی استاد بود در صورتگری. او بر پاره‌ای حریر سپید خطی فرو کشید که وقتی یک تار نخ از حریر بیرون کشیدند، آن خط ناپدید گشت». او همچنین آورده است که نسخه‌ای از ارژنگ در خزینه غزنین نگهداری می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی