Skip to content
 

اردشیر (اردشیر یکم هخامنشی، اردشیر درازدست)

اَردَشیر: اَرتَخَشَثْرَه (فارسی باستان)/ ایردَئیکشائیشا و ایرتَئیکشائیشا و ایرتَئیکشائَشا (عیلامی)/ اَرتَکشَتسو (بابلی)/ اَرتَخْشیر (پهلوی)، اردشیر یکم هخامنشی مشهور به اردشیر درازدست. پنجمین شاه هخامنشی (465- 424 قبل از میلاد). پسر خشیارشا و نوه داریوش یکم.

[hidepost]

در زمان او قیام‌هایی در بلخ و مصر رخ داد و حاکم هخامنشی مصر کشته شد، اما اردشیر این قیام‌ها را سرکوب کرد. او برای فرونشاندن قیام مصریان یکی از سرداران خود به نام بَگَبوخشَه را به مصر اعزام کرد. از اردشیر یکم مُهری برجای مانده که در موزه پوشکین مسکو نگهداری می‌شود. بر این مُهر نقشی از اردشیر یکم دیده می‌شود که سه اسیر مصری را با طناب به دنبال خود می‌برد (هینتس، داریوش و ایرانیان، ص ۲۴۲ تا ۲۴۹). از او آثار و کتیبه‌هایی در تخت‌جمشید برجای مانده است. همچنین بنگرید به مدخل‌های ← کتیبه اردشیر یکم و دخمه‌های نقش‌رستم.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی