Skip to content
 

ارته‌وردیه (ایردومرتیه، ارته‌مرزیه)

اَرتَه‌وَردیَه: (فارسی باستان)/ ایردومَرتیَه (عیلامی)/ اَرتَه‌مَرزیَه (بابلی). مردی از ناحیه پارس و فرمانده سپاهی که داریوش یکم برای نبرد با وَهیَزداتَه که در پارس برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بود، گسیل داشت: «داریوش‌شاه گوید: آنگاه من سپاه پارسی و مادی را که در فرمان من بودند؛ گسیل داشتم. یک پارسی پیرو خودم به نام اَرتَه‌‌وَردیَه را سردار آنان کردم. دیگر سپاهیان پارسی به دنبال من، روانه ماد شدند. سپس اَرتَه‌وَردیَه با سپاه خود رهسپار پارس شد» (بند 6 از ستون سوم کتیبه داریوش در بیستون).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی