Skip to content
 

اربئیرا (حریره، اربئیل، اربل)

اَربَئیرا: (فارسی باستان)/ حَربِرَه (عیلامی)/ اَربَئیل (بابلی). به احتمال شهر اربِل. شهری که داریوش یکم در آنجا چیثْرَتَخمَه را که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بود، دار زد. ← اَربِل.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی