Skip to content
 

اجغار

اَجغار: نامی که ابوریحان بیرونی به روزهای میانة فصل‌ها در خوارزم اطلاق کرده است و اینکه توده مردم برای آن اهمیت فراوانی قائل هستند. او اجغار را بازمانده از زمان‌های کهن می‌داند. اجغار با گاهشماری گاهنباری در پیوند است. ← گاهشماری گاهنباری و جشن‌های گاهنباری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی