Skip to content
 

اترت (اترط، تریته)

اَتْرَت: اَتْرَط/ تْریتَه (اوستایی). پدر گرشاسپ. از او در هوم‌یشت اوستا یاد شده است: «پس آنگاه آن هوم پیرو نظام هستی و آن دور کننده مرگ گفت: در میان مردمان این جهان خاکی، برای سومین بار اَتْرَت تواناترین تبار سام، از من افشره‌ای بر گرفت و به او این بهره داده شـد و این کامیابی فراز رسید که برای او دو پسر زاده شد: اورْواخْشَیه و گرشاسپ؛ آن یک، داوری گذارنده داد، و دومی، جوانی خوش‌کردار، بلندگیسو و گُرزدار» (بند 10 هوم‌یشت، یسنای نهم).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی