Skip to content
 

ائوشنره

اِئوشْنَرَه: نام وزیر و مشاور کیکاووس در اوستا که در دانایی و هوشمندی و سخندانی شهره بوده است: «می‌ستاییم فروهر فریدون پیرو نظام هستی، از خاندان آبتین را، از برای پایداری در برابر گَری و تب و تب‌ولرز. از برای پایداری در برابر آزار مار. می‌ستاییم فروهر اَئوشْـنَـرَه پیرو نظام هستی و بسیار با فراست را» (بند 131 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی