Skip to content
 

ائوروساره

اَئوروَسارَه: (اوستایی). نام شخصی در «جنگل سپید» که در رام‌یشت اوستا از او یاد شده است.

[hidepost]

اطلاع بیشتری از او نیز از جنگل سپید در دست نیست: «اَئورْوَساره بزرگ او را بستود (منظور ایزد رام را) در جنگل سپید، در برابر جنگل سپید، در میانه جنگل سپید؛ بر روی تخت زرین، بر روی بالش زرین، بر روی فرش زرین، به نزد بَرسَم گسترده، با دستان گشاده».

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی