Skip to content
 

آفرشن

آفُرِشْن: از کتاب‌ها و سرودهای مانوی که در گرامیداشت ایزدان بوده است. هیچیک از بخش‌های این کتاب تاکنون باز نمانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی