Skip to content
 

آریوبرزن (اریه‌برزن)

آریوبَرزَن: آریَه‌بَرزَن. پسر اَرتَه‌بازو. سردار ایران در زمان داریوش سوم هخامنشی که با سپاهیانش راه بر سپاه اسکندر بست و در برابر او مقاومت کرد. آریوبرزن و تمامی همراهانش در این مقاومت جان خود را از دست دادند. این واقعه را کالیستنس و آریانوس در کتاب تاریخی خود آنابازیس آورده است.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی