Skip to content
 

آذربرزین‌نامه

آذَربُرزین‌نامه: منظومه‌ای حماسی از ایرانشاه بن ابی‌الخیر یا جمالی مهریجردی (سده پنجم هجری). در شرح قهرمانی‌های آذَربُرزین پسر فرامرز و نوة رستم که از دختر پادشاه کشمیر بود.

[hidepost]

به نظر می‌رسد که این داستان و دیگر داستان‌هایی که به سرگذشت خاندان‌های سیستان می‌پردازند، بخشی از روایت‌های کهن باشند که به هر دلیل در شاهنامه فردوسی نیامده‌اند.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی