Skip to content
 

آذربرزین‌مهر (آذرمهربرزین، آتوربرزین‌مهر)

آذَربُرزین‌مِهر: آذَرمِهربُرزین/ آتوربُرزین‌مِهر (پهلوی). یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانیان که در ناحیه ریوند در خراسان جای داشته و متعلق به طبقه کشاورزان بوده است. مکان آن امروزه دانسته نیست، اما گمان می‌رود در جای فعلی «قدمگاه» نیشابور بوده باشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی