فرهنگنامه ایران | آدینه (شش شمبت، ناهید روز)
Skip to content