Skip to content
 

آخروره

آخْرورَه: (اوستایی). نام یکی از یاران و دوستان گرشاسپ در اوستا است: «می‌ستاییم فروهر آخْرورَه پیرو نظام هستی را، از خاندان خسرو را، برای پایداری در برابر آن دشمن نظام هستی که دوست خود را می‌فریبد و برای پایداری در برابر فرومایه ویران کننده جهان» (بند 137 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی