Skip to content
 

آتوسا 2

آتوسا: دختر کورش که از زنان داریوش یکم و مادر خشیارشا بود. آتوسا در طول حیات خود به ترتیب دختر، زن و مادر یکی از شاهان هخامنشی بود. او خواهر بزرگ‌تر اَرتَشْتونا و خواهر ناتنی کمبوجیه بود. آتوسا را ابتدا برادرش کمبوجیه به زنی خود در می‌آورد. پس از مرگ مشکوک کمبوجیه، به زنی گئومات در می‌آید و پس از قتل گئومات، داریوش او را زن خویش می‌کند (هینتس، داریوش و ایرانیان، ص ۱۳۹ و ۱۴۰).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی