Skip to content
 

آتشکده پردغان (فردجان، مزدجان)

آتشکده پَردَغان: آتشکده فُردُجان. بازمانده آتشکده‌ای در روستای پَردَغان/ فُردُجان/ مَزْدَجان در شمال فراهان. ابن فقیه همدانی در مختصرالبلدان (اوایل سده چهارم هجری) و حسن قمی در تاریخ قم (اواخر سده چهارم هجری) آورده‌اند که در روستای «فردجان» آتشکده‌ای بزرگ و کهن با باروهای بلند و قلعه مانند وجود داشته که در زمان حاکمیت حجاج بن یوسف و خلافت عبدالملک بن مروان (اواخر سده یکم هجری) به این روستا یورش آوردند و پس از تسخیر آبادی، درهای زرین آتشکده را کندند. در این منابع همچنین آمده است که آتشکده فردجان بار دیگر در سال ۲۸۸ هجری قمری به فرمان امیر قم به نام «بیرون ترکی» با منجنیق و عراده ویران و تباه شد و پس از آن دیگر هیچگاه رونق نگرفت (ابن فقیه، ص 75؛ قمی، فصل هفتم).

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی