Skip to content
 

آبان (آبان‌ناف، برزیزد، نپات‌اپام، اپام‌نپات، اپانم‌نپات)

آبان: آبان‌ناف و آپان و بُرزیَزد (پهلوی)/ نَپات‌اَپام و اَپام‌نَپات و اَپانْم‌نَپات (اوستایی)/ اَپام‌نَپات (سنسکریت). نام مینوی همه آب‌ها. صفت ناهید، ایزدبانوی نگهبان آب‌ها. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و روز دهم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی (← وَرکَزَنَه). نام روز آدینه/ جمعه (به شکل ناهید‌روز) در گاهشماری سغدی.

[hidepost]

یکی از یشت‌های کهن اوستا با نام آبان‌‌یشت متعلق به این ایزد است. برخی از نام‌های گوناگون آبان در اصل متعلق به ایزدان دیگری بوده‌اند که بعدها مطرود شده و با آبان تطابق یافته‌اند. اَپام‌نَپات در اوستا با صفت «تیزاَسب» همراه است: «پس آنگاه فَرّ به دریای فراخکرت جست. اَپام‌نَپات تیزاسب زود از او آگاه شد. اَپام‌نَپات تیزاسب چنین آرزو کرد که او را از آن خود کند: این فرّ دست‌نیافتنی را از ته دریای ژرف، از ته دریاهای ژرف خواهم گرفت» (بند 51 زامیاد‌یَشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی