Skip to content
 

خط اویغوری

خط اویْغوری: خطی منبعث از خط سُریانی که برای کتابت متون به زبان اویْغوری (از زبان‌های ترکی متداول در استان سین‌کیانگ چین) بکار می‌رفت. بسیاری از متون بودایی و مسیحی نسطوری و نیز متون مانوی که در تورفان بدست آمده‌اند، توسط بوداییان و مسیحیان و مانویان اویغور و به همین خط و زبان نوشته شده‌اند. این خط در زمان چنگیزخان به عنوان خط رسمی مغولان انتخاب شد. ← زبان اویغوری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی