Skip to content
 

زبان اویغوری

زبان اویْغوری: یکی از زبان‌های ترکی که مردمان اویْغور در استان سین‌کیانگ چین (خُتَن) بدان تکلم می‌کنند. این زبان دارای ادبیات مکتوب بوده که در گذشته به خط اویغوری نوشته می‌شده است. بسیاری از متون بودایی و مسیحی نسطوری و نیز متون مانوی که در تورفان بدست آمده‌اند، توسط بوداییان و مسیحیان و مانویان اویغور و به همین خط و زبان نوشته شده‌اند. ← خط اویغوری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی