Skip to content
 

زبان فهلوانی (پهلوانی)

زبان فَهلَوانی: زبان پَهلوانی. از زبان‌های ایرانی که در ناحیه چَخانسور در جنوب غربی افغانستان بدان تکلم می‌شود. همچنین ← زبان پهلوی پارتی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی