Skip to content
 

زبان کری (زبان اشاره)

زبان کَری: زبان کَران/ زبان کَرها/ زبان اشاره/ زبان بی‌صدا. از زبان‌های کهن و شگفتی است که مقصود گوینده صرفاً با ایما و اشاره و بدون صدا و سخن گفتن بیان می‌شود. این زبان در نواحی گوناگون افغانستان و از جمله در ننگرهار، کابل، مزارشریف، هرات و قندهار تا حدودی زنده مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی