Skip to content
 

آشورنصیرپال (آشورنصیراپلی)

آشورنَصیرپال: آشورنَصیراَپلی (بابلی). آشورنصیرپال دوم. نخستین پادشاه بزرگ آشور (883- 859 قبل از میلاد). او به سرزمین‌های بسیاری و از جمله به هیتی و لولوبی لشکر کشید و به قساوت شهره است. در‌ کتیبه‌ای از آشورنصیرپال از سال 883 قبل از میلاد آمده است: [hidepost=0]«به فرمان آشور و ایشتار، خدایان بزرگ و حامیان من… شصد نفر از لشکر دشمن را بدون ملاحظه سر بریدم و سه هزار نفر از اسیران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم… حاکم شهر را به دست خودم زنده پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم… بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم، هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم».[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی