Skip to content
 

سنگ‌نگاره کوه سرسره

سنگ‌نگاره کوه سُرسُره: سنگ‌نگاره‌ای ساسانی در کوه موسوم به سُرسُره در شهر ری که نقش سوارکاری را نشان می‌داده است. [hidepost=0]این سنگ‌نگاره به دستور فتحعلی‌شاه قاجار محو می‌شود تا نقشی از او بر جای آن حجاری شود. بعدها این سنگ‌نگاره تازه نیز از بین می‌رود و اکنون هیچیک از این دو اثر برجای نمانده‌اند. طرح وضعیت سنگ‌نگاره در دوره ساسانی در نقاشی‌های برخی از سیاحان اروپایی برجای مانده است.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی