Skip to content
 

مازندران

مازندران: ناحیه‌ای که در شاهنامه فردوسی مکرراً از آن و دیوهای آن یاد شده و جای آن به قطعیت دانسته نیست. به نظر می‌رسد که این مازندران با ناحیه‌ای که امروزه به این نام خوانده می‌شود، متفاوت باشد. فردوسی از رامشگران مازندرانی و سرود مازندرانی و بوستان‌های پر از گل و لاله و سنبل، و هوای خوش و زمین پُر نگار آن یاد کرده است. به روایت فردوسی، گیو از طرف کیکاووس فرمان می‌یابد تا دو هزار سپاهی برگیرد و هر جای آبادی را که در مازندران می‌بیند، بسوزاند و هر پیر و جوانی را بکشد. گیو بنا به این فرمان به مازندران می‌رود و زن و مرد و کودک را قتل‌عام می‌کند و شهرها را غارت می‌کند و سپس آنجا را به آتش می‌کشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی