Skip to content
 

رخشان (رکسانا)

رَخشان: رُکسانا. یکی از زنان درباری در عصر هخامنشی که پس از نزاع‌ها و رقابت‌های درون درباری بطور زنده قطعه‌قطعه‌اش کردند (کتزیاس، ص 104).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی