Skip to content
 

کتایون

کَتایون: دختر قیصر روم و زن گشتاسپ و مادر اسفندیار و پشوتن در شاهنامه فردوسی. در اوستا نام زن گشتاسپ «هوتوسا» است. ← هوتوسا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی