Skip to content
 

یزدگرد (یزدگرد سوم)

یَزدگِرد: یزدگرد سوم. آخرین شاه ساسانی (632- 651 میلادی). نوة خسرو پرویز. او در سال 637 میلادی/ 16 هجری قمری با ثروت بیشمار و خدم و حشم بسیار از تیسفون به سوی صفحات شرقی بگریخت و پس از 14 سال گریز در سال 651 میلادی/ 31 هجری در مرو به دست آسیابانی (یا به روایتی به دست شخصی که تراشنده سنگ آسیاب بود) کشته شد. این در حالی بود که ده سال قبل و در سال 641 میلادی/ 20 هجری و پس از جنگ نهاوند، عملاً سلسله ساسانی سقوط کرده بود. فردوسی ایزان‌روز/ انغران‌روز یا آخرین روز از خردادماه را روز کشته شدن یزدگرد دانسته است: «شبانگاه ایزان خردادماه/ سوی آسیا رفت نزدیک شاه». ساسانیان که با تحریف تاریخ و فرهنگ ایران و ساختن و رونق دادن دین زرتشتی و تسلط سختگیرانه موبدان بر همه شئون زندگی مردم، بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی ایران را تضعیف کرده بودند؛ در نهایت قربانی وضعیتی شدند که خود پدید آورده بودند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی