Skip to content
 

یئوتیا (یئوتیه‌ایش، یوتیه)

یَئوتیا: (فارسی باستان)/ یَئوتیَه‌ایش (عیلامی)/ یوتیَه (بابلی). ناحیه‌ای در پارس که شهر تارَوا در آن واقع بود و وَهیَزداتَه از آنجا برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی