Skip to content
 

هیندوه

هینْدْوَه: (اوستایی). نام مکانی که در تشتریشت اوستا آمده و اطلاعی از آن در دست نیست. برخی آنرا برابر با هند دانسته‌اند که احتمال ضعیفی است: «پس آنگاه تِشتَر درخشان و شکوهمند دگرباره از دریای فراخکرت فراز خیزد؛ سَتَویس درخشان و فرهمند نیز از دریای فراخکرت فراز خیزد. از آن پس مِه از آن سوی هینْدَوَه از کوهی که در میانه دریای فراخکرت است، برمی‌خیزد» (بند 32 تشتریشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی