Skip to content
 

هیرمند (هیلمند، هلمند، هرمند، هند‌مند، هئتومنت)

هیرمَند: هیلمَند/ هِلمَند/ هِرمَند/ هِندمِند/ هَئِتومَنت (اوستایی). بزرگترین رودی که به دریاچه هامون می‌ریزد و نیز سرزمین‌های پیرامون آن. از این رود بارها در اوستا یاد شده است. این رود جایگاه ممتازی در رویدادهای باستانی ایران‌زمین دارد و از فرخنده‌ترین و ورجاوندترین رودها است: «فَرّی که از آن کسی است که خاستگاه شهریاری او، آن جایی است که رود هیرمند، دریاچه هامون را بر ساخته است. در آن جایی که کوه اوشیدَم (کوه خواجه) جای دارد و از گرداگرد آن، آب فراوانی از کوه‌ها آمده و با هم سرازیر می‌شوند. به آن دریاچه فرو می‌ریزند، به سوی آن روان می‌گردند، خْواسْتْرا (خاش‌رود امروزی)، هْوَسْپا (هوسپاس امروزی)، فْرَدَثا (فراه‌رود امروزی)، خْوَرِنَنْگْ‌هَئیتی (هاروت‌رود امروزی) زیبا و آن اوشْتَه‌وَئیتی توانا و اوروَذای دارنده چراگاه‌های بسیار، اِرِزی و زَرِنومَئیتی. به آن فرو می‌ریزد، به سوی آن روان می‌گردد، هَئیتومَنتَه (هیرمند امروزی) شکوهمند و فرهمند که خیزاب‌های سپید بر می‌انگیزد و آب آن به بالا سرریز می‌شود.» (بندهای 66 و 67 زامیادیَشت). هیرمند به موجب فرگرد نخست وندیداد یازدهمین سرزمینی بود که اهورامزدا بیافرید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی