Skip to content
 

هیتی

هیتی: هیتیان (Hittite/ Hittites). سرزمین و مردمانی در آناتولی میانی در هزاره دوم قبل از میلاد و نیز نام خط و زبانی که آنان بکار می‌بردند. این زبان از خانواده زبان‌های هندواروپایی بود. هیتیان در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد دولت نیرومندی را تشکیل دادند که مرکز و غرب آناتولی و بخش‌هایی از آسیای غربی را در بر می‌گرفت. سرزمین اصلی هیتیان که در شمال آناتولی میانه جای داشت «هاتوسا» (Hattusa) نامیده می‌شد. همچنین ← حَتی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی