Skip to content
 

هویدگمان

هویَدَگْمان: یکی دیگر از کتاب‌ها و سرودهای مانوی که بخش‌هایی از آن به زبان‌های پهلوی پارتی و سغدی تاکنون بازمانده است. این سرودها را همراه با موسیقی می‌خوانده‌اند. این سرودها درهشت بخش یا هَندام است و از روحی سخن می‌رود که سرگردان و پریشان است و در آرزوی نجات‌دهنده‌ای به سر می‌برد. سراینده این سرودها یکی از مانویان به نام مارخورشیدوَهمَن بوده است..

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی