Skip to content
 

هومبان‌منانو (هومبان‌ایمنا، خومبان‌منانو)

هومْبان‌مِنانو: هومْبان‌ایمنا/ خومبان‌مِنانو. شاه عیلامی (692- 688 قبل از میلاد). در زمان او عیلام به جانبداری از شاه بابل که دست‌نشانده خودش بود، وارد جنگ با آشور شد. اما سِناخِریب (شاه آشور) توانست بار دیگر بابل را تصرف کند و سپاه هومبان‌منانو را عقب بنشاند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی