Skip to content
 

هوتوسا (هوتس، هوتئوسا، خذوس)

هوتوسا: هوتُس (پهلوی)/ هوتَئوسا (اوستایی)/ خُذوس (مانوی). نام زن گشتاسپ در اوستا. در متن پهلوی یادگار زریران هوتوسا علاوه بر اینکه زن گشتاسپ است، خواهر او نیز هست. ممکن است این انتساب به منظور ایجاد سابقه‌ای برای ازدواج با محارم (← خویدوده) در دین زرتشتی صورت پذیرفته باشد. نام زن گشتاسپ در شاهنامه فردوسی «کتایون» و دختر قیصر روم است. ← کتایون.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی