Skip to content
 

همای چهرزاد

هُمای چهرزاد: هُماک (پهلوی)/ هومیا و هومایا و هومایَه (اوستایی). شاه کیانی، دختر و همـسر بهمن و مادر داراب. ← داراب.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی