Skip to content
 

هگمتانه (اگمدنه، اگمتنو، اکباتان)

هَگْمَتانَه: (فارسی باستان)/ اَگمَدَنَه (عیلامی)/ اَگَمَتَنو (بابلی)/ اِکباتان (یونانی). در زبان فارسی باستان به معنای «انجمن‌گاه/ جای گردهمایی». پایتخت مادها و به احتمال معادل یا در حدود همدان امروزی. شهری که کورش آنجا را پس از تصرف، غارت کرد و عده‌ای از اهالی را به بردگی گرفت (گرشویچ، ص 238 تا 241) و بعدها سپاه داریوش یکم در آنجا با فْرَوَرتیش که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بود، نبرد کرد. ← ماد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی