Skip to content
 

هفتواد 2

هَفتْواد: به موجب شاهنامه فردوسی نام مردی در زمان اردشیر بابکان است که دختر او کرمی را پرورش داد که موجب قدرت و ثروت آنان شد. هفتواد به نیروی آن کرم و یاری هفت پسرش بر اردشیر بابکان غلبه کرد و در نهایت اردشیر با کشتن آن کرم توانست هفتواد را شکست دهد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی