Skip to content
 

هالوشو اینشوشیناک

هالوشو اینْشوشیناک: شاه عیلامی (699- 693 قبل از میلاد). او به بابل حمله کرد و شاه بابل را به اسارت گرفت و به عیلام آورد. او شخص دیگری را به پادشاهی بابل گماشت و بابل در زمان او تابع ایلام شد. هالوشو همچنین پسر سِناخریب شاه آشور راکشت و سِناخریب نیز به تلافی پسر هالوشو را بکشت. گفته شده که هالوشو بر اثر قیام مردم عیلام از شاهی عزل شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی