Skip to content
 

هاسر (هاثره)

هاسَر: هاثْرَه (اوستایی). واحدی برای اندازه‌گیری طول که از میزان آن اطلاعی در دست نیست. احتمال می‌رود که برابر با هزار گام باشد: «سپس تِشتَر‌ او را (منظور اَپوش را) به اندازه یک هاسَر از دریای فراخکرت دور راند. پس آنگاه تِشتَر درخشان و شکوهمند خروش شادکامی و رستگاری سر خواهد داد که: خوشا به من ای اهورامزدا! خوشا به شما ای آب‌ها و ای گیاهان! خوشا به شما ای سرزمین‌ها! اینک آب‌ها روانند در جویباران شما؛ روانند به سوی کشتزاران شما، کشتزارهایی با بذرهای درشت‌دانه؛ روانند به سوی چراگاه‌های شما، چراگاه‌هایی با بذرهای ریزدانه؛ اینک آب‌ها روانند به سوی همه جهان» (بند 29 تشتریشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی