Skip to content
 

ویشتاسپ‌یشت (گشتاسپ‌یشت)

ویشْتاسْپ‌یَشت: گُشتاسپ‌یَشت. یکی از بخش‌های اوستا که جزو اوستای اصیل نیست. در این متن آموزش‌های دینی منسوب به زرتشت و خطاب به گشتاسپ‌شاه آمده است. همچنین درباره وظایف شاه نسبت به روحانیون و حمایت از دین و نیز سرنوشت روان پس از مرگ آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی