Skip to content
 

ویستئورو

ویسْتَئورو: (اوستایی). نام یکی از بزرگان خاندان نوذر که در اوستا از او یاد شده است. در این یادکرد که شباهت فراوانی به روایت گذر موسی و همراهانش از آب دارد، ویستَئورو از ناهید می‌خواهد که برای او گذرگاه خشکی در میان رود ویتَنگوهَئیتی فراهم سازد:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی